دکتر سید محسن آوندی

معاون آموزشی

و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

 

تلفن تماس: 02333654068

 

نمابر: 68 540 336 023

 

داخلی: 2184

 

آدرس پست الکترونیک: m.avandi@semnan.ac.ir

 

آدرس وبسایت:  دکتر سید محسن آوندی