مدیر گروه زبان چینی: -

کارشناس گروه: -

شماره تماس: -

 

رشته زبان چینی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان در بهمن ماه 1392 برای یک بار اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کرده است.