رئیس دانشکده علوم انسانی از شهریور 1386 تا آذر 1392

a_erfani@semnan.ac.ir

image

دکتر بهروز گل­محمدی

رییس دانشکده علوم انسانی از سال 1392 تا 1396

mailto:b_golmohammadi@profs.semnan.ac.ir

image

دکتر قدرت ا... خیاطیان

رئیس دانشکده علوم انسانی از سال 1396 تا کنون

  https://khayatian.profile.semnan.ac.ir