لیست اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم انسانی

تماس داخلی

شماره تماس مستقیم

مرتبه

گروه آموزشی

نام خانوادگی

نام

ردیف

2144

31532144

دانشیار

الهیات

حمزئیان

عظیم

1

2146

31532146

استادیار

الهیات

شامحمدی

رستم

2

2146

31532146

استادیار

الهیات

فلاحی

جعفر

3

2146

31532146

استادیار

الهیات

فیروزی

جواد

4

2186

31532186

استاد

الهیات

خیاطیان

قدرت الله

5

2123

31532123

دانشیار

الهیات

سنایی

علی

6

2187

31532187

دانشیار

تربیت بدنی و علوم ورزشی

ابراهیمی

محسن

7

2194

31532194

دانشیار

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حق شناس

روح الله

8

2193

31532193

استادیار

تربیت بدنی و علوم ورزشی

نیک روان

احمد

9

2193

31532193

مربی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

اکبری

حکیمه

10

2181

31532181

دانشیار

تربیت بدنی و علوم ورزشی

آوندی

سید محسن

11

2194

31532194

استادیار

تربیت بدنی و علوم ورزشی

رضایی

فاطمه

12

2139

31532139

استادیار

تربیت بدنی و علوم ورزشی

سالیانه

محمدعلی

13

2139

31532139

دانشیار

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کاشانی

وحید

14

2139

31532139

دانشیار

تربیت بدنی و علوم ورزشی

گل محمدی

بهروز

15

2142

31532142

دانشیار

حقوق

ابوعطا

محمد

16

2142

31532142

استادیار

حقوق

قسمتی تبریزی

علی

17

2191

31532191

دانشیار

حقوق

جعفری

مجتبی

18

2192

31532192

استادیار

حقوق

ابریشمی راد

محمدامین

19

2161

31532161

استادیار

زبان شناسی همگانی

رضاپور

ابراهیم

20

2161

31532161

دانشیار

زبان شناسی همگانی

رضویان

سید حسین

21

2161

31532161

استادیار

زبان شناسی همگانی

نقش بندی

شهرام

22

2194

31532194

استادیار

زبان شناسی همگانی

تفرجی یگانه

مریم

23

2160

31532160

استادیار

زبان و ادبیات انگلیسی

رویانیان

شمس الدین

24

2116

31532116

استادیار

زبان و ادبیات انگلیسی

صادقی

آرام رضا

25

2179

31532179

استادیار

زبان و ادبیات انگلیسی

شهبازی مقدم

ناهید

26

2190

31532190

استادیار

زبان و ادبیات انگلیسی

موسوی

سید مهدی

27

2179

31532179

استادیار

زبان و ادبیات انگلیسی

بهرامی

اکرم

28

2156

31532156

استادیار

زبان و ادبیات انگلیسی

میرسنجری

زهرا سادات

29

2148

31532148

استادیار

زبان و ادبیات عربی

اصغری

بهنوش

30

2164

31532164

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

ضیغمی

علی

31

2148

31532148

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

عامری

شاکر

32

2182

31532182

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

عسکری

صادق

33

2164

31532164

استادیار

زبان و ادبیات عربی

کشاورز

حبیب

34

2182

31532182

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

میر احمدی

سیدرضا

35

2158

31532158

استادیار

زبان و ادبیات عربی

نورسیده

علی اکبر

36

2193

31532193

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

حسن زاده توکلی

حمیدرضا

37

2180

31532180

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

حسن زاده میرعلی

عبدالله

38

2180

31532180

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

اکبری بیرق

حسن

39

2193

31532193

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

رحیمی

ناصر

40

2163

31532163

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

رضایی

محمد

41

2176

31532176

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

شکری

یدالله

42

2176

31532176

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

طباطبایی

سید حسن

43

2176

31532176

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

محمدی

داود

44

2193

31532193

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

شاه سنی

علی محمد

45

2183

31532183

دانشیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مسجدسرایی

حمید

46

2191

31532191

دانشیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

موحدی محب

مهدی

47

2193

31532193

استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

سعدی

محمدجواد

48

2193

31532193

استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مؤمنی

خسرو

49

2174

31532174

مربی

معارف اسلامی

ابراهیمی

اعظم

50

2174

31532174

استادیار

معارف اسلامی

عربی

حسین علی

51

2149

31532149

استادیار

معارف اسلامی

ابراهیمی ورکیانی

محمود

52

2149

31532149

استادیار

معارف اسلامی

اسماعیلی ایولی

علی

53

2174

31532174

مربی

معارف اسلامی

دوستمحمدی

حسن

54

2174

31532174

استادیار

معارف اسلامی

دانیالی

محمدجواد

55

2174

31532174

استادیار

معارف اسلامی

بشارت

مهدی

56