اسامی کارکنان دانشکده با شماره تماس آنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

تماس داخلی

1

علی نبوی فرد

رئیس اداره آموزشی، دانشجویی و خدمات عمومی

31532150

31532150

2150

2150

2

بخشعلی مومن پور

کارشناس مسئول گروه معارف اسلامی

31532174

2174

3

محسن رحیمی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

31532132

2132

4

سعید خدر

کارشناس مسئول گروههای حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی

31532130

2130

5

علی اکبر نورانیان

کارشناس مسئول گروه ادبیات انگلیسی و مسئول آزمایشگاه زبان

31532145

2145

6

محمد کرکه آبادی

کارشناس گروه عربی

31532148

2148

7

محمد کرکه آبادی

مسئول امورکلاسها

31532128

2128

8

بتول سرکبیری

کارشناس گروه الهیات

31532127

2127

9

میترا نجار

کارشناس گروه علوم ورزشی

31532137

2137

10

سمیه هدایت

کارشناس گروههای زبان و ادبیات فارسی، زبانشناسی همگانی

31532189

2189

11

سید مهدی حسینی نژاد

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

1371532100

2100

12

معصومه اصغری

مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

31532184

2184

13

علی برهانی

کارشناس دفتر مجله

31532155

2155

14

سید محمدرضا احمدپناهی

مسئول امور عمومی دانشکده

31532135

2135

15

مهدی بشارت

مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده

31532172

2172

16

 

صاحبه تیموری

 

 

 

17

خانم حبیبی

خدمات

31532162

2162

18

علی جنتی

خدمات

31532134

2134

19

سید علی اکبر حسینی

خدمات

1341532152

2152

20

یاسر سادین

خدمات

31532134

2134

21

سیدفتاح موسوی کردمیری

خدمات

31532134

2134